VAD DU ALLTID VELAT VETA OM PRESIDENTEN
Några vanliga frågor och svaren på dem.


Varför måste Finland vara med i EMU?

Säkerställandet av stabila ekonomiska förhållanden och nationens välfärd förutsätter medlemskap i Europas ekonomiska och monetära union. Finland måste vara medlem i EMU tillsammans med majoriteten EU-länder. Beslutet om detta fattades av riksdagen den 17 april 1998 på basis av regeringens redogörelse. Grunden för vår självständighet och den bästa garantin för den är en stabil ekonomi och ekonomisk välfärd. Nationens välmåga måste alltid vara beslutsfattarnas främsta mål.

Skriver presidenten sina tal själv?

Presidenten bestämmer själv innehållet i sina tal, men andra personer deltar givetvis också i utformningen av dem. Beroende på talets ämne medverkar, förutom presidentens egna medarbetare, experter vid ministerier, forskningsinrättningar, universitet och andra instanser med bakgrundsmaterial.

Kan presidenten bevilja körtillstånd om det inte är möjligt att få tillståndet på vanligt sätt?

Presidenten kan inte bevilja undantag från de villkor som en person enligt lagen skall uppfylla för att få tillstånd att köra moped eller andra motorfordon. All tillståndsärenden behandlas av en särskild myndighet, fordonsförvaltningen.

Kan presidenten befria en person från skyldigheten att fullgöra värnplikt eller bevilja uppskov med fullgörandet?

Nej. Uppbådsmyndigheterna är den instans som kan bevilja befrielse eller uppskov enligt de förutsättningar som nämns i värnpliktslagen.

Var bor presidenten?

Republikens president Martti Ahtisaari och fru Eeva Ahtisaari bor på Talludden, presidentens nya tjänstebostad som blev färdig 17.11.1993, i stadsdelen Mejlans i Helsingfors, adress Talluddsvägen 4. Under tiden juni augusti bor de på Gullranda, republikens presidents sommarresidens på ön Luonnonmaa i Nådendal.

Kan presidenten bevilja dispens från bestämmelserna i äktenskapslagen?

Nej, dispensärenden avgörs av justitieministeriet.

Vilken är presidentens åsikt om djurförsök?

Tyvärr behövs djurförsök, exempelvis när man utvecklar mediciner för svåra sjukdomar.

Vilka fritidsintressen har presidenten?

Martti Ahtisaari spelar golf, läser inhemsk och utländsk fack- och skönlitteratur, lyssnar på klassisk musik och jazz, och går gärna på bio, opera och idrottstävlingar.

Vilka är presidentens personuppgifter?

Martti Oiva Kalevi Ahtisaari, född 23.6.1937 i Viborg. Student från Uleåborgs finska lyceum 1956, folkskollärare 1959. Föräldrar militärtekniker Oiva Alvar Ahtisaari och Tyyne Karonen. Gift sedan 1968 med fil.mag. Eeva Irmeli Hyvärinen. En son, Marko Ahtisaari, född 1969.

Kan presidenten bjuda Dig till självständighetsbalen?

Till självständighetsfesten kan högst 2000 gäster inbjudas. Av dem är cirka 1200 gäster som enligt gammal tradition inbjuds varje år: riksdagsmän, ministrar, utländska diplomater och högre tjänstemän samt representanter (olika varje år) för konst, vetenskap, kultur, näringsliv och idrott samt krigsveteraner, alla med makar. Under den sex år långa mandatperioden kan alltså presidenten bjuda 4600 egna gäster av totalt fem miljoner finländare. Genom inbjudan vill presidenten visa sin uppskattning för ett väl utfört arbete eller uppmuntra personer eller grupper i deras arbete för landets bästa.

Vad anser presidenten om legaliseringen av kannabisprodukter?

President Ahtisaari motsätter sig legaliseringen.

Vilket är det mest avlägsna land som presidenten har besökt.

Det mest avlägsna landet är troligen Chile, som president Ahtisaari besökte på 1970-talet.

Samlar presidenten på något?

President Ahtisaari är inte samlare.

Vad tycker presidenten om korgboll?

President Ahtisaari ser gärna korgbollsmatcher och tycker att korgboll är ett intelligent spel.

Har presidenten barn?

Presidenten har en vuxen son, Marko, som är född 1969.

Har presidenten något sällskapsdjur?

President och fru Ahtisaari har inga sällskapsdjur.

Vilket var presidentens favoritämne i skolan?

Geografi.

Vilken är presidentens favoritmat?

Stekta abborrfiléer.

Vilken är presidentens favoritfärg?

Blått.

Har presidenten semester eller annan fritid?

Republikens president har inga i lag bestämda arbetstider eller någon lagstadgad semester. Presidenten måste finnas till hands när som helst då skötseln av presidentämbetet det kräver. Presidenten har fritid i den mån det blir tid över efter skötseln av presidentuppdraget. President Martti Ahtisaari arbetar i genomsnitt 12 timmar om dygnet.

Läser presidenten själv sin e-post?

Ja.

Läser president också själv alla brev och andra meddelanden?

Så många som möjligt, men alla hinner han inte med.

Vem betalar presidentens resor?

Statsbesök och officiella besök i hemlandet och utomlands betalas med offentliga medel ur ett anslag som riksdagen i statsbudgeten anvisar för detta ändamål.

Vad tycker presidenten om Talludden?

President Martti Ahtisaari tycker att vi finländare har anledning att vara stolta över Talludden, som också är ett trivsamt hem. Talludden är en stilfull och funktionell byggnad. Ett centralt element är den finska graniten som har använts i väggar, öppna spisar och terrasser. I omgivningen har man använt naturliga och planterade växter för att skapa en harmonisk helhet.

Kan republikens president ge råd eller anvisningar?

Varken republikens president eller republikens presidents kansli kan ge råd eller anvisningar i rättsliga, ekonomiska eller andra motsvarande frågor.

Vilken adress har republikens president?

Brev, kort och andra postförsändelser till president och fru Ahtisaari kan sändas under adressen Republikens presidents kansli, Norra Esplanaden 1, 00170 Helsingfros. Faxmeddelanden kan sändas till faxnummer +358 9 630 292. Republikens president får årligen flera tusen brev och andra meddelanden. Brev som inte är försedda med brevskrivarens adress besvaras inte.

Hur stor lön har presidenten?

Republikens president får en årlig s.k. gottgörelse som fastställs i lag och som inte kan höjas eller sänkas under hans mandatperiod. Gottgörelsen fastställdes senast genom en lag av den 14 januari 1994 (39/1994). Presidentens årliga gottgörelse är enligt denna lag 558 000 mk. Dessutom kan han använda 900 000 mk om året till representation. Gottgörelsen och representationsmedlen är befriade från all beskattning. President Mauno Koivisto återlämnade under perioden 1992-1994 sammanlagt 240 000 mk till staten för att spara offentliga medel. Sedan 1.3.1994 skänker president Martti Ahtisaari 9000 mk i månaden till de arbetslösas organisationer. Beloppet motsvarar den höjning av gottgörelsen som verkställdes genom den ovan nämnda lagen 1.3.1994.


Hur stort är Presidentens slott? Finns där många rum?

I slottet finns cirka 100 rum av olika storlek, byggnadsvolymen är 28 950 m3 och våningsytan cirka 5 800 m2.

Hur känns det att vara president? Lönar det sig att bli president? Är presidentens arbete tungt?

Presidentens arbete är intressant och utmanande. Presidentuppdraget är en plikt och ett hedersuppdrag, som man åtar sig om man får medborgarnas förtroende och understöd. President Martti Ahtisaari är glad över att finländarna valde honom till detta uppdrag.

Vad anser presidenten om e-post?

E-posten erbjuder ett nytt, snabbt och behändigt sätt att hålla kontakt med medborgarna och få ta del av vad som sysselsätter deras tankar. E-posten förmedlas snabbt och säkert. Det är enkelt att skriva och skicka ett meddelande, det behövs varken papper, penna, kuvert eller frimärken. Tyvärr är presidentens tid mycket begränsad också i fråga om e-postkorrespondensen. Det är inte alltid möjligt att svara snabbt och svaren blir sällan långa. Anonyma meddelanden och meddelanden från tillfälliga adresser besvaras inte.

Kan man ringa till presidenten?

Nej, det är inte möjligt. Däremot kan man skriva brev eller skicka faxmeddelanden och e-post till presidenten. Presidenten får årligen flera tusen brev och andra meddelanden. Målsättningen är att alla sakliga brev besvaras om de är försedda med avsändarens adress.

Kan man få träffa presidenten?

Skötseln av de uppgifter som hör till presidentuppdraget tar största delen av presidentens tid, och den tid han har till sitt förfogande för att träffa och diskutera med enskilda personer är därför begränsad. De bästa möjligheterna att träffa presidenten är därför de medborgarträffar som ordnas under hans landskapsresor. Det rekommenderas att en privat anhållan om att få träffa presidenten görs per brev eller per fax och att motivet för sammanträffandet framgår.

Vad gör presidenten?

Republikens president beslutar om de frågor som han enligt regeringsformen skall besluta om. Skötseln av uppgifterna förutsätter att han sätter sig in i frågorna och hela tiden följer med vad som händer.

Vilken är presidentens mandatperiod?

President Martti Ahtisaaris mandatperiod började den första mars 1994 ca kl. 12.20 och löper ut den 1 mars 2000 ca kl. 12.20.

Vad ville presidenten bli när han var liten?

Officer.

Vad tycker presidenten om tobakslagen?

Presidenten har ingenting att anmärka mot tobakslagen. Det finns säkert många åsikter om tobakslagen, men den har godkänts av riksdagen och vi får hålla till godo med den. President Martti Ahtisaari slutade röka redan 1980.

Har presidenten livvakter?

Presidenten har alltid säkerhetsmän med sig.

Var arbetar presidenten?

President Martti Ahtisaari arbetar i Helsingfors i presidentens tjänstebostad Talludden, eller på Presidentens slott som ligger vid Norra Esplanaden i Helsingfors. Adressen är Norra Esplanaden 1, 00170 Helsingfors. Från juni till augusti arbetar presidenten på Gullranda i Nådendal.

Vad är ett statsbesök och vad gör man på ett statsbesök?

Ett statsbesök är ett officiellt besök som en statschef (president, kung, drottning) avlägger i ett annat land på inbjudan av statschefen i det andra landet. Avsikten med besöket är att främja goda förbindelser mellan länderna och föra samtal om det internationella läget och de politiska, handelspolitiska, rättsliga och kulturella förbindelserna mellan länderna samt att upprätthålla kontakter med finländare som är bosatta i landet och bekanta sig med värdlandets industri, ekonomi och kultur.

Varför besvarar inte presidenten själv alla brev?

Presidenten får flera tusen brev och andra meddelanden varje år och kan därför inte besvara alla personligen. Republikens presidents kansli försöker i mån av möjlighet besvara alla sakliga brev som är försedda med avsändarens adress. Alla svar följer presidentens anvisningar.

Kan presidenten bestämma att någon skall befrias från skatter eller andra avgifter?

Nej. Presidenten kan inte bestämma att någon skall befrias från skydligheten att betala skatt eller underhållsbidrag eller att betala tillbaka banklån.